Unikt tillfälle för örninventering

Inventeringsperioden för lekande av örnar är tidig vinter och vår. Det är ett unikt tillfälle på året att lokalisera boplatser för örn. Missa inte årets viktigaste inventeringsfönster för kungsörn och havsörn.

Inventeringsperioden för kungsörn och havsörn varierar beroende på vilken del av landet som undersöks, men något generaliserat kan man säga att spelflygsinventering av kungs- och havsörn sker under februari-mars. Örnarna markerar då revir genom att spelflyga i anslutning till häckningsplatsen och detta är ett unikt tillfälle att observera om örnparet försöker gå till häckning. Under resterande perioder av året är örnarna mycket diskreta på sina häckningsplatser.

Tillvägagångssätt vid örninventering

Inventering av örnar sker genom observation från högt belägna punkter i terrängen där man har god överblick av inventeringsområdet. De örnar som rör sig i området noteras i syfte att avgöra om indikation finns på häckning. Inventering sker vanligen inom ca 3 kilometer från inventeringsområdet. I små områden med god överblick kan det räcka med en inventerare, men i större områden behövs ofta flera samtidiga inventerare. I en spelflygsinventeringen är syftet vanligen att konstatera om försök till häckning förekommer och att ringa in häckningsområdet. Med en stor portion tur kan även boplatsen identifieras, men det är inget man skall räkna med. Om häckningsindikation föreligger är det normalt försök görs att identifiera boplatsens läge och ytterligare undersökningar görs av flygvägar genom en flygvägsinventering.

Inventeringar av kungsörn och havsörn utförs som standardutredningar inför tillståndsprövning av många verksamheter som t ex vindkraft, infrastruktursatsningar samt nationella och regionala uppföljningar. Det är numera också aktuellt för skogsägare att göra inventeringar inför t ex avverkning, då de areella näringarna inte längre har ”fribrev” från artskyddsfrågorna.

Tips: glöm ej skogshönsinventering

Kort efter att örninventeringarna är avslutade påbörjas också inventeringar av skogshöns. Det är vanligt att både utredningar av örnar och skogshöns sker i tillståndsprojekt och utredningar av skogshöns och örnar kan med fördel samordnas eftersom inventeraren har nytta av att känna till området. Vi utför också många andra typer av inventeringar, t ex naturvärdesinventering och fladdermusinventering.

Kontakt för rådgivning eller offert

Ecocom har genomfört flera hundra inventeringar av örnar professionellt sedan 2008. Ta kontakt med någon av våra experter för rådgivning och offert: Per Österman, Fredrik Litsgård eller Marcus Arnesson.