Fladdermössens boplatser

I Sverige är fladdermössens bovanor bristfälligt undersökta jämfört med vissa andra europeiska länder där man har mycket god kunskap om var fladdermössen har sina sommarkolonier och övervintringsplatser. Ett av skälen till att kunskapen  om koloniplatserna är bättre i t ex Tyskland, Storbritannien m fl är att naturvårdsmedel prioriteras till att regelbundet följa upp kända kolonilokaler – särskilt för hotade arter. Arbetet underlättas dock genom att det finns ett betydligt större intresse bland allmänheten och lokala ”Bat Groups” kan hjälpa experterna att hålla ordning på vilka fladdermöss som bor var. Men även i Sverige är det naturligtvis viktigt att känna till fladdermössens boplatser, inte minst vid detaljplanering och ombyggnation eller renovering av äldre fastigheter. Fladdermössens koloni-, övervintrings- och viloplatser är skyddade enligt lag (Artskyddsförordningen). Sannolikt har också tillgången på lämpliga koloniplatser under reproduktionstiden, s k yngelkolonier minskat under 1900-talet. Detta i takt med att landskapet homogeniserats och stora mängder grova träd med håligheter, och trähus, trälador och ekonomibyggnader försvinner, förfaller eller moderniseras.

Yngelkolonier

På senvåren söker sig fladdermössen tillbaka till sina hemortsområden och honorna sluter sig där samman och föder upp ungarna i s k yngelkolonier. Ofta förekommer fladdermössen artvis i kolonierna, men flera arter kan förekomma i samma byggnad. Kolonilokalen är vanligen placerad på ett varm och mörk plats i närheten av lämpliga födosöksområden. Vissa arter av fladdermöss bor nästan uteslutande i hålträd som t ex större brunfladdermus (Nyctalus noctula) medan många andra arter föredrar att i byggnader. De flesta arter kan emellertid påträffas både i hålträd och i byggnader. Vanliga platser för yngelkolonier är hålträd, äldre trähus, gamla industribyggnader som (sågar, spinnerier mm), lador, kyrkor, slott etc men fladdermöss kan också sitta under lös bark på ett träd eller bakom klängväxter. Det är inte ovanligt att enstaka fladdermusexemplar påträffas i vedstaplar. Under sommarperioden när fladdermössen har ungar hittar man ofta fladdermössen mellan ytter- och innertak, vid murstocken, i innerväggarna eller mellan plåttak och innertaket på en lada. I byggnader med stengrunder som kyrkor eller slott befinner sig fladdermössen ofta högt upp i byggnaderna under sommarperioden.

Antalet individer i en koloni kan variera mycket. Bakom lös bark eller i ett hackspetthål eller en fladdermusholk kanske det bara får plats ett fåtal fladdermöss. En ihålig vägg i en byggnad kan dock rymma mycket stora kolonier som i sällsynta fall kan omfatta så mycket som ca 400-500 individer.

Hur vet jag om jag har fladdermöss i huset?

Om man har fladdermöss som gäster i huset under sommaren kan man höra krypanden och krafsanden och tjatter och pip. Ofta är det relativt tyst på dagen men ljuden ökar framåt kvällningen. Är det en stor koloni kan man höra hur fladdermössen rör sig mot den plats de brukar flyga ut på. Ställer man sig utanför huset brukar man kunna upptäcka när fladdermössen kommer ut, de kommer vanligen en efter en genom samma hål och sprider sig åt olika håll på väg mot sitt födosök. Om man hittar hålet eller springan där fladdermössen och ställer sig utanför och observerar när fladdermössen flyger ut kan man räkna antalet fladdermöss i kolonin. I slutet av natten – särskilt under juli – kan man också se fladdermössen ”svärma”. De flyger då runt omkring koloniplatsen innan de kryper in för dagen. Att man ser fladdermöss då och då flyga runt i trädgården är dock inget tecken på att man har en koloni i huset. Det är vanligt att fladdermöss jagar i trädgårdarna runt husen.

Tecken på att du har en yngelkoloni i huset

  • Ibland sitter fladdermössen helt öppet på vinden. Du kan kanske se fladdermössen om du kikar in med en ficklampa på vinden. Lys i taket och vid murstocken.
  • Du hör hur det krafsar och kryper i väggarna i kvällningen
  • Du hittar mindre eller större högar eller ansamlingar av avföring på vinden eller det kommer ut ur väggarna. Man kan se att det bildas högar av avföring på golvet under platser där fladdermössen sitter.
  • Du känner en frän och obehaglig lukt eller ser att tapet mm blir missfärgad (troligen p g a urin). Händer vanligen endast om det är stora kolonier och då hör man normalt också mycket ljud i form av pipanden och krafsanden.

OBS: Att det flyger fladdermöss runt huset är ingen koloniindikation. Det är vanligt att fladdermöss jagar i trädgårdar.

Kontrollera utflyget

När du undersökt tecknen och gjort din bästa gissning på var i huset fladdermössen håller till, så ställer du dig på utsidan av huset i skymningen och väntar. Försök upptäcka var fladdermössen flyger ut och in. Ofta är det ett hål eller en öppen lucka vid tacknocken eller murstocken eller vid takåsen eller i glipan som bildas  mellan inner- och yttertak vid takslutet. Ibland kan det vara ett hål i träet, man kan ibland se att färgen har slitits bort bredvid kolonihålet. Om du ser fladdermössen flyga ut, räkna dem gärna och tipsa oss sedan på vår tipssida för fladdermuskolonier.

Övervintringsplatser

Under vintrarna när fladdermössen går i dvala vill de ha en låg och jämn temperatur så att de inte vaknar. Fladdermöss påträffas då ofta sovande – hängande uppochned eller inkrupna i en springa – grottor, klippskrevor, slott och borgar, jordkällare och andra strukturer som håller låg och jämn temperatur är vanliga tillhåll. Det är mycket man inte vet om fladdermössens kolonivanor i Sverige. Endast ett fåtal stora och riktigt viktiga övervintringsplatser är kända i Sverige – var alla andra fladdermöss håller till under vintern är fortfarande något av ett mysterium. Flera arter flyttar dock under hästarna ned till Europa för att få en längre födoperiod.

Får jag renovera om jag har en fladdermuskoloni?

Kom ihåg att fladdermöss är skyddade. Om du har en fladdermuskoloni i huset får du inte störa, skada eller döda fladdermössen. En ombyggnation utan att kontrollera om fladdermössen påverkas är otillåten. Du måste först söka dispens från artskyddsreglerna hos Länsstyrelsen. Normalt – om det är vanliga arter som förekommer i huset – beviljas dispens vid sanitär olägenhet, d v s om det är sådan problem med lukt och ljud att inverkar menligt på boendekvaliteten. Men en prövning görs i varje enskilt fall. Normalt kommer Länsstyrelsen att vilja att det görs en sakkunnig kontroll av vilken/vilka fladdermusarter som bebor huset och var kolonin finns.

Tänk på att om du gör åtgärder under sommaren riskerar du att döda alla fladdermusungarna, var försiktig! Du är välkommen att kontakta någon av våra experter för rådgivning eller Länsstyrelsen i ditt län.

Är det farligt att har fladdermöss i huset?

Det är normalt inte farligt att ha fladdermöss i huset. Vid mycket stora antal fladdermöss kan dock problem med ljud och lukt uppstå och i gamla otätade hus är det också vanligt att fladdermöss förirrar sig in i huset. Ofta är det ungar som kommer in och inte hittar ut igen. Detta sker när ungarna är stora nog att röra på sig under slutet av juli eller början av augusti.

Vad gör jag om en fladdermus kommer in i huset?

Fladdermöss kan ha sjukdomen rabies. Rabies är inte konstaterat hos fladdermöss i Sverige men man har hittat antikroppar mot rabies vilket betyder att sjukdomen funnits i populationen. Dessutom finns sjukdomen i Danmark, Tyskland och de flesta omgivande länder och många fladdermusarter flyttar under höstarna. Rabies är 100% dödlig så man skall vara försiktig även om sjukdomen inte konstaterats i Sverige på senare år. Man skall aldrig ta i en fladdermus utan handskar. Om en fladdermus kommer in i huset. Låt den flyga runt tills den sätter sig. Ta sedan en rejäl handske, t ex en arbetshandske med läder och ta bestämt men försiktigt tag i fladdermusen. Gå sedan ut och sätt den på skuggsidan av huset på väggen eller på skuggsidan av ett träd. Den kan sitta kvar där en stund, men normalt ger den sig av när den återhämtat sig.

Tipsa oss!

Har du en fladdermuskoloni hemma – lämna ett tips på platsen för fladdermuskolonin i vårt webbformulär. Det hjälper oss att återkomma till dig om vi får möjlighet att följa upp ditt tips i framtiden.