Anna har en masterexamen i biologi med särskild inriktning mot ekologi och naturvård. Under sin utbildning valde hon att inrikta sig på växtekologi genom sina examensarbeten, både i kandidat- och masterprogram. Kandidatexamensarbetet handlade om växters saneringsmöjligheter i förorenad mark (fytoremediering). Masterexamensarbetet inkluderade forskningsexperiment som rörde hetrosis, inavels- och utavelsdepression hos orkidén brudsporre.

Med sig till konsultarbetet hos Ecocom har Anna erfarenhet från arbete hos ArtDatabanken där hon tagit fram underlag för revidering av den befintliga PAF:en, ett ramverk som styr naturvårdsåtgärder i Natura 2000-områden.
-Att arbeta som ekologikonsult är det perfekta jobbet för mig. Min främsta ambition som konsult är att i samverkan och dialog hitta hållbara lösningar som grundas på fakta. Jag har alltid haft en fascination för naturen och en nyfikenhet för att förstå samspelet mellan organismer. Konsultarbetet är också en bra blandning mellan fält- och kontorsarbete, där jag får fullfölja ett arbete hela vägen och tillämpa den kunskapen på olika problemområden.

Annas kunder är bland annat Trafikverket, länsstyrelser och centrala myndigheter, för vilka hennes främsta uppdrag är fältinventering, analys och rapportskrivande. Framöver vill hon gärna fördjupa sig i arbetet med grön infrastruktur, landskapsanalyser och ekologiska nätverk.

-Mitt stora växtintresse tar sig uttryck på min fritid i form av bland annat odling samt trä-och textilhantverk. Jag brinner för både traditionell och modern teknik så som skiftesodling men även hydroponisk odling. I mitt textilarbete arbetar jag gärna med växtfärgning, både i form av växttryck och helfärgning. Teknikerna jag använder för växtryck kallas för ecoprinting och sunprinting, där växternas struktur och pigment avgör resultatet.