Karin har en masterexamen i biologi från Uppsala Universitet. Hon är mycket intresserad av stadsnära natur, gräsmattor, gröna tak och väggar, men också ruderatmarker, eller skräpmarker som de även kallas. Karin jobbar mycket med dessa markers mångfald av arter, många ovanliga arter finns längs vägar och i järnvägsmiljöer. Hon har bland annat projektlett inventeringar av bangårdar för Trafikverket.

Karin har också ett stort engagemang i arbetet med invasiva arter, oönskade arter som sprider sig snabbt och som i många fall konkurrerar ut inhemska arter. Hon har bland annat skrivit rapporten ”Invasiva arter i infrastruktur” om de fem vanligaste invasiva arterna i infrastrukturområden, tillsammans med två forskare från Centrum för biologisk mångfald (CBM). Genom CBM och Sundbybergs stad har Karin även arbetat med att inventera och undersöka alternativa gräsmattors potential, genom att anlägga olika skötsel och genom att anlägga gräsmattsalternativ i form av insådda ängar istället för gräsmattor. I ett uppdrag för SLU tar Karin del i arbetet med en manual för gräsmatteskötsel som riktar sig till kommuner.

På Ecocom arbetar Karin mestadels med större projekt och med projektledning. Hon har också utfört flera gräsmarksinventeringar och naturvärdesinventeringar enligt SIS-metoden, i gräsmarksmiljöer, barr- och lövskogsmiljöer och i fuktiga områden med våtmarker. De insektsgrupper som Karin främst inventerar är trollsländor och humlor.

Ansvarig konsult / Vad har Karin Agstam-Norlin gjort hittills