2018-04-27

Inventering av Sveriges järnvägsstationer

Ecocom AB har nu tillsammans med Naturcentrum AB inventerat 76% av Trafikverkets järnvägsstationer (så kallade trafikplatser). Arbetet påbörjades år 2008 för att sedan övergå till standardiserade inventeringar år 2012. Inventeringen omfattar studier av förekommande kärlväxter och insekter på både aktiva och inaktiva järnvägsstationer.

Infrastrukturmiljöer är en viktig miljö för många kärlväxter och insekter som trivs i slåttrade och torra marker, vilket vi tydligt kan se i våra resultat. Hittills har 104 stationer klass 2 (högt naturvärde), 350 stationer har klass 3 (påtagligt naturvärde), 306 stationer har klass 4 (visst naturvärde) och resterande 647 stationer har klassats som lågt naturvärde.

Ruderatmarkerna har hållits öppna kontinuerligt under de 150 års tid som det svenska järnvägsnätet utvecklats, vilket har skapat bra förutsättningar för en mängd växt- och insektsgrupper. Tack vare att sand ofta läggs ut i järnvägsmiljöns i slänter, skapas varma och bra bomiljöer för många solitärbin. Även äldre perronger kan fungera som boplatser åt insekter. Många växtarter som trivs i odlingslandskapets torra och välhävdade marker har funnit en fristad på järnvägsstationerna, några av dessa arter är: knytling, liten blåklocka, strimsporre och gråfibbla. Tyvärr trivs även många invasiva arter längs järnvägsspåren, exempelvis blomsterlupinen.

Ecocom har sedan år 2012 genomfört standardiserade inventeringar av Trafikverkets järnvägsstationer, dessa har klassats och lagts in i Trafikverkets miljöwebb. Av Trafikverkets 1788 järnvägsstationer kunde en förstudie visa att 1142 av dessa kunde hysa höga biologiska värden medan 646 stationer direkt kunde uteslutas från att inventeras. Av järnvägsstationerna med potentiellt höga värden har nu 871 stationer inventerats, under 2017 inventerar vi de kvarvarande 271 järnvägsstationerna.

r.