Under flera år har Ecocom undersökt den rika och speciella naturmiljö som finns på stationsområden och banvallar över hela Sverige. Många hundra stationsområden kommer att ha besökts när projektet är klart.

Järnvägsstationerna är en infrastrukturmiljö som har haft sin särskilda skötsel under lång tid och som har torra, väldränerade marker som i dag är värdefulla naturmiljöer.  Här är vanligt med stora bestånd av blåklocka och getväppling, fibblor men också rosbuskar och gammal storvuxen sälj som är värdväxter för skalbaggar, gaddsteklar, stritar och dagfjärilar.  Stationsområdena fungerar inte minst som skyddande refuger för arter som blivit ovanliga och minskar i andra miljöer. Här finns rödlistade arter, bland dem flera arter av vildbin.  Växter och djur sprids utmed järnvägsstråken, via järnvägsbankar och med tågen.

En tidigare undersökning som gjorts visar att det finns cirka 2 500 arter av djur och växter i de stationsbundna järnvägsmiljöerna. Den största artgruppen är kärlväxter (39 %), följt av skalbaggar (28 %), gaddsteklar (19 %), stritar (10 %) och dagfjärilar (3 %). De representerar ett stort spann av ekologiska nischer.  Den största andelen arter finns i omkringliggande landskap och påträffas mer eller mindre regelbundet i stationsområdets gräs- och buskmarker.

 

Dela:
Relaterade referenser