Den här naturvärdesinventeringen gjordes i ett område om 10 hektar i Norrtälje för att lokalisera, naturvärdesbedöma och redovisa värdena i området.

Naturvärdesinventeringen var en del i Norrtälje kommuns arbete med att ta fram en ny detaljplan för delar av Norrtälje hamn, där det bland annat planerades för en marin dagvattenanläggning. Ecocom fick i uppdrag av kommunen att genomföra en naturvärdesinventering i området, vilken skulle utgöra ett underlag till planarbetet.

Inventeringsområdet bestod av strandlinje med vassar och fritidsbåtsbryggor. I väster övergick strandlinjen till att vara betongskodd vid en bred betongpir. Innanför vassbältena fanns öppna ytor med frisk gräsmark.

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 199000:2014 samt SIS-TR 199001:2014) på fältnivå.

Dela:
Relaterade referenser