Inventering av fågelfaunan vid 44 stycken våtmarker inom Jönköpings kommun. Revirkarteringen utgjorde, tillsammans med naturvärdesinventeringar (NVI:er) i samma objekt, grunden för en omklassning av de aktuella våtmarkerna.

Uppdraget innebar revirkartering vid de våtmarker som kategoriserats i grupp 3 och 4 i VMIs fjärranalys. Våtmarkerna omfattade biotoper som myrar, mossar, sumpskog, mader, bäckar och åar.

Revirkarteringen genomfördes under maj och juni, enligt metodbeskrivning som beslutats av kommunekolog och uppdragstagaren i samråd. Rödlistade arter och arter som finns med i Fågeldirektivets bilaga 1 noterades särskilt vid inventeringen.

Av de lokalt ovanliga eller naturvårdsintressanta arter som hittades, fanns bland annat smålom, ljungpipare, brun kärrhök, mindre flugsnappare, nötkråka, större korsnäbb, ängspiplärka och buskskvätta. Även tjäderspelplatser hittades.

 

 

Dela:
Relaterade referenser