Vi har på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län genomfört en uppföljande inventering enligt uppföljningsplanen av den rödlistade dagfjärilen Phengaris arion svartfläckig blåvinge, på sex kända lokaler i Södermanlands län. Denna inventering ingår i en serie inventeringar och är en del i länsstyrelsens arbete med uppföljning av skyddade område och åtgärdsprogram för hotade arter. Inventeringsresultaten ska i förlängningen kunna ge information om artens populationsutveckling i länet. Inventeringen är även tänkt att användas inom den biogeografiska uppföljningen av svartfläckig blåvinge och ska ligga till grund för utvärderingen av artens bevarandestatus och utveckling i Södermanlands län samt nationellt.

 

Dela:
Relaterade referenser