Vi gör en återkommande inventering vartannat år, av hävdgynnade växter i hela kulturreservatet Linnés Hammarby. Syftet med karteringarna är att undersöka hur den nuvarande skötseln påverkar hagmarksfloran. Området har restaurerats och karteringarna är också ett sätt att göra uppföljning och att studera hur kärlväxtfloran utvecklas. Sedan restaureringen har markerna hållits efter noga genom fagning, slåtter och bete. Vid inventeringen beskriver vi också delområdena och ger förslag på skötselåtgärder i rapporten.

Här är några av de arter som har noteras vid karteringen:
Stor blåklocka, Campanula persicifolia
Spåtistel, Carlina vulgaris
Backnejlika, Dianthus deltoides
Brudbröd, Filipendula vulgaris
Solvända, Helianthemum nummularium
Slåtterfibbla, Hypochoeris maculata
Flentimotej, Phleum phleoides
Bockrot, Pimpinella saxifraga
Rödkämpar, Plantago media
Jungfrulin, Polygala vulgaris
Ängsskallra, Rhinanthus minor
Höstkallra, Rhinanthus serotinus
Ängsvädd, Succisa pratensis
Backtimjan, Thymus serphyllum
Backklöver, Trifolium montanum

Dela:
Relaterade referenser