Vi fick i uppdrag av Trollhättans Stad att ta fram en landskapsekologisk analys över Trollhättans kommun. Uppdraget var fortsättningen på en översyn/inventering, av samtliga naturobjekt i Trollhättans naturvårdsplan.

Uppdraget syftade till att kartlägga ett urval av naturtyper i Trollhättans kommun, identifiera områden med höga naturvärden, s.k. värdekärnor, för respektive naturtyp samt att göra en landskapsekologisk analys utifrån genomförd kartläggning. Analysen gör det också möjligt att göra en samlad bedömning och en prioritering av olika områdens betydelse för det sammantagna naturvärdet på landskapsnivå i kommunen.

Målsättningen med arbetet är att resultatet ska kunna användas som ett praktiskt stöd i kommunens planeringsarbete, samt som en vägledning för att prioritera och stimulera insatser i kommunens aktiva naturvårdsarbete. Framtagandet av en landskapsanalyse ökar möjligheterna för kommunen att uppfylla flera nationella målsättningar, exempelvis landskapsskyddet inom landskapskonventionen och ett flertal av de nationella miljömålen såsom myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

I uppdraget ingick också att genomföra en utbildning om landskapsplanering för kommunekologer.

Naturvärdesbedömning har gjorts baserad på habitatkvaliteter (fältinventering) och landskapets konfiguration där konnektivitet och habitatareal vägts in vid bedömningen.

Dela:
Relaterade referenser