Vi skulle i uppdraget ta fram en totallista över typiska naturmiljöer och arter för Södermanland, och därtill bistå Länsstyrelsen i arbetet med att besluta vilka arter och miljöer som ska prioriteras bland dessa.

När en lista över typiska naturmiljöer och arter är framtagen kan den ligga till grund för olika strategiska åtgärder såsom landskapsstrategi för biologisk mångfald, grön infrastruktur eller exempelvis framtagning av artpools- och traktanalyser där olika ”hot spot” med naturvärden analyseras. Kunskapen om vilka arter som är typiska för länet kan ligga till grund för framtida planeringsarbeten och fungera vägledande i Länsstyrelsens naturvårdsarbete.

Kravet var att metodiken ska vara upprepningsbar och alla prioriteringar och sorteringar ska vara spårbara.

Vid utsökningen använde vi den svenska rödlistan och för analysen använde vi data från framförallt Miljödataportalen, Artdatabanken och Analysportalen (web-tjänst från Svenska Life Watch). Med naturtyper menas här en livsmiljö som har en Natura 2000- klassning och som ingår i EU:s Art- och habitatdirektivs bilaga 1.

De naturmiljöer som lades till listan var följande:

 • Naturbetesmarker
 • Trädklädd betesmark
 • Slåtterängar
 • Fuktiga ängar
 • Ädellövmiljöer
 • Näringsrik granskog
 • Varma glesa barrskogsmiljöer
 • Laguner
 • Oligotrofa sjöar
 • Skär och små öar i Östersjön
 • Naturligt näringsrika sjöar

Bland de typiska arterna kan nämnas: raggsträfse, målarmussla, sandödla, utter, mal, ål, ekspik, gammelekslav, ekpricklav, hållav, bombmurkla, hålvaxskivling, brandticka, brandnäva, sanddådra, sjönajas, ryl, trumgräshoppa, rödtoppebi, fetörtsblåvinge och gullvivefjäril.

Dela:
Relaterade referenser