Sundbybergs stad anlade i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och forskningsprojektet LAWN, tre alternativa gräsmattor på Golfängarna år 2016. De alternativa gräsmattorna såddes med olika ängsfröblandningar: humleblandning, fjärilsblandning och gräsfri äng och har uppföljningsinventerats år 2016 och 2017 av Ecocom.

I vårt uppdrag undersökte vi växter och insekter (pollinatörer) i de tre ytorna och i en referensyta med ”vanlig” gräsmatta som regelbundet klipps med gräsklippare. I inventeringen ingick map art och blomrikedom, liksom även slinginventering av pollinatörer. Vi gjorde även korrelationsanalyser. Tre tre ängsområdenas växt- och insektsliv analyserades och jämfördes med varandra och med referensytan.

Resultatet visade i korthet att alla de tre ytor som gjorts om från konventionell gräsmatteyta till en gräsyta som såtts med ängsblandning bidrar till att bibehålla och förstärka den biologiska mångfalden lokalt i området både 2016 och 2017. De olika blandningarna av ängsfrö hade olika fördelar i fråga om antal arter och variation och skiljde sig från varandra mellan åren.

 

Dela:
Relaterade referenser