Ecocom har 2017 genomfört en naturinventering längs väg 56, sträckan Heby-Tärnsjö, på uppdrag av Trafikverket. Syftet med naturinventeringen var att följa upp hur arbetet med målbilder för vägsträckans landskapssektioner givit utslag när vägen är färdigställd. De undersökta parametrarna var: rödlistade kärlväxtarter, insektsintressanta arter (växter som producerar nektar eller pollen och därför är betydelsefulla för insekter), invasiva kärlväxtarter samt värdefulla strukturer för insekter.

Fyra rödlistade arter påträffades längs hela sträckan: brunklöver, vanlig sandviol, mjukdån och klasefibbla. Brunklöver var den art som påträffades mest frekvent längs vägsträckan, dock främst i de mellersta delarna, med nästintill 400 stänglar observerade stänglar. Insektsintressanta arter påträffades också i relativt stor mängd längs hela sträckan, men var främst koncentrerade till de mellersta och norra delarna av vägsträckan. Fyra invasiva arter påträffades längs vägsträckan: blomsterlupin, kanadensiskt gullris, jättebalsamin och vresros. Blomsterlupin var den invasiva art som påträffades mest frekvent, med över 3000 individer, de övriga invasiva arterna endast påträffades i ett fåtal exemplar. De invasiva arterna finns i både den norra och södra delen av vägsträckan, men saknas i de mellersta delarna av vägsträckan. De strukturerna som påträffades mest frekvent var grävbar sand. Strukturerna grävbar sand, hak (den torra, skyddade översta delen av en raskant eller en brant slänt med mestadels sand och ofta med överhängande grässvål, vilken fungerar som bosubstrat åt många insektsarter) och död ved var koncentrerade till de södra och mellersta delarna av vägsträckan. Vatten och fuktig mark var jämt fördelade över vägsträckan. Nektarproducerande träd och buskar, Salix, och flerskiktade bryn fanns registrerade uteslutande i de södra och mellersta delarna av vägsträckan.

De viktigaste slutsatserna är att väg 56, sträckan Heby-Tärnsjö redan hyser vissa naturvärden i form av rödlistade arter, insektsintressanta växter och strukturer. De mest optimala förutsättningarna för pollinerande insekter torde finnas i någon av de mellersta delytorna nära delområde 4ag, där bomöjligheter, vårblommande arter som sälg, och sommarpollenresurser finns tillgängliga. Det förekommer emellertid invasiva arter längs de norra och södra delarna av vägsträckan, vilka behöver åtgärdas för att minska risken för spridning.

Ecocom rekommenderar att Trafikverket inom en fyraårsperiod följer upp följande parametrar: rödlistade arter, insektsintressanta arter, strukturerna grävbar sand och hak, samt invasiva arter. För de övriga strukturerna (vatten och fuktig mark, samt träd och buskar, Salix och flerskiktade bryn) rekommenderas uppföljning i tioårsperioder.

Dela:
Relaterade referenser