De enorma gräsmarkerna på flygplatser har potential att vara hem för mängder av i dag sällsynta och hotade arter. Det visade också våra inventeringar av växter och insekter på Swedavias tio flygplatser*.

De stora gräsområdena slås med slåttermaskin regelbundet vilket får dem att bli en miljö mycket lik de traditionella slåtterängarna. På varje flygplats har vi hittat hotade och rödlistade arter.

Intressanta arter

  • På Kiruna flygplats hittades fyra rödlistade arter: klöverhumla NT, höstlåsbräken NT, läsbräken NT, blekgentiana VU.
  • På Åre Östersund Airport växer tusentals ängsgentiana.
  • På Göteborg Landvetter Airport hittades tre rödlistade fjärilar: violettkantad guldvinge, bredbrämad bastardsvärmare, sexfläckig bastardsvärmare.
  • Malmö Airport visade sig ha en hög artrikedom med 311 arter av insekter, varav 22 dagfjärilar, 77 steklar, bland dem bin, 81 skalbaggar, 135 kärlväxter samt 16 övriga arter.
  • På Umeå Airport och Luleå Airport hade vardera sju rödlistade arter.

Hundratals hektar

Inventeringarna omfattar sammanlagt hundratals hektar och vi har gjort flera fältbesök på varje flygplats. Fokus i undersökningarna har i huvudsak varit gräsmarker i flygplatsområdet och då särskilt torrbackar, sandiga miljöer och kantzoner med riklig blom. De artgrupper som i huvudsak inventerades var kärlväxter, gaddsteklar, skalbaggar och dagfjärilar. Enstaka arter från andra artgrupper noterades också.

Vid inventeringen eftersöktes särskilt rödlistade arter, arter upptagna i någon av bilagorna till habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG), skyddade arter (som omfattas av skydd enligt Artskyddsförordning, SFS 2007:845) samt arter som finns med i något av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter.

*Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport, Luleå Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport, Visby Airport, Ronneby Airport och Kiruna Airport.

Malmö Airport

Malmö Airport

Dela:
Relaterade referenser