På uppdrag av Trafikverket och Sweco Rail gjorde vi en större inventeringsinsats av fördjupade artinventeringar längs den planerade järnvägssträckningen Ostlänken 2016. Ostlänken är den första delen i en satsning på ett höghastighetsnät mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Ostlänken ska omfatta cirka 15 mil ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping och de första tågen beräknas börja rulla 2028.

Ostlänken artinventeringar. Fotokollage

Ostlänken artinventeringar. Fotokollage

Vårt inventeringsuppdrag gällde flera artgrupper: dagfjärilar, trollsländor, steklar, skalbaggar och fladdermöss.

Varje artgrupp inventerade vi efter specifik metodik vars resultat kan inarbetas i NVI (naturvärdesinventering) enligt SIS 199000:2014. Inventeringarna omfattade både förstudier för att avgränsa inventeringsområden och inventeringar i fält för de olika artgrupperna.

 

Dela:
Relaterade referenser