Ecocom AB har under 2016 och 2017 på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län tagit fram en åtgärdsplan för Husebymaden. Bakgrunden till åtgärdsplanen ligger i ett ökande igenväxningsproblem vid Husebymaden, bland annat i form av flytbildningar med kaveldun. Husbymaden är belägen i södra delen av Alvesta kommun. Det aktuella området omfattas av skyddsformerna naturreservat och Natura 2000. Utredning är finansierad av Länsstyrelsen i Kronobergs län samt med medel från Havs och vattenmyndighetens bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Centralt i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för restaurering av våtmarken husebymaden har varit problematiken med igenväxning av Husbymaden samt att syftet med åtgärdsplanen ska vara förbättrad näringsretention och främjande av fågelvärden.

Under arbetet berördes följande frågeställningar

  • Hur ska man reglera Husebymaden för att få effektiv näringsretention och vattenrening?
  • Hur ska man reglera Husebymaden för att gynna fågelfaunan?
  • Hur ska man reglera Husebymaden för att förhindra ytterligare etablering av kaveldun och för att återskapa rotfilt?
  • Hur ska man reglera Husebymaden för att gynna bete?
  • På vilket sätt kan befintliga “flytöar” (flytbottnar) med kaveldun tas bort?
  • Behövs reglering av vattendomen för att uppnå önskvärt resultat?

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för restaurering av våtmarken Husebymaden har inkluderat insamling av information, fältinventeringar, vattenprovtagning, analys och sammanställning samt möten med Kronobergs ornitologiska förening (KOF) och tjänstemän från Länsstyrelsen.

Inom ramen för arbetet har undersökningar och inventeringar genomförts: Transektinventering för att få mätvärden på den fasta botten, kombinerat med en vegetationsinventering. Vidare utfördes en evertebratinventering i öppna vattenytor samt en regelbunden vattenprovtagning vid in- och utflöde till Husebymaden.

Resultaten pekar på att flytbottnar dominerar våtmarken Husebymaden och att dessa är svåra att åtgärda utan omfattande insatser. Vidare konstaterades att det finns en god och artrik födoresurs för växtätande fåglar. Däremot visade evertebratinventeringen att de öppna vattenytorna i Husebymaden har en utarmad evertebratfauna. Syrehalter är låga och bottnarna lösa samt lättgrumlade. I den blå bården finns det däremot en rikare artsammansättning av insekter och andra mindre djur. Vattenprovtagningen visar att våtmarken Husebymaden har funktion som kvävefälla.

Utifrån resultatet föreslås följande åtgärder:

  • En ny eftersträvad vattenregim, som innebär en ökad amplitud och snabbare avsänkning under sommaren.
  • Restaurering av södra Husebymaden, vilket innebär att flytbottnarna avlägsnas maskinellt för att skapa en variationsrik mosaik av öppet vatten och växtlighet.
  • Skötseln av Husebymaden är prioriterad och det är framförallt bete, slåtter/betesputsning och återkommande röjningar som krävs för att målformuleringen för Husebymaden på sikt ska vara möjlig att infria.
  • Led in dräneringsvatten från åkermark norr och väster om Husebymaden när åtgärdsplanen genomförts

Under 2018 jobbar Länsstyrelsen vidare med att realisera åtgärdsförslagen i planen.

Dela:
Relaterade referenser