Landskapsanalysen är fokuserad på naturtyper som Gräsmarker, myrar, Löv, barr och blandskog. Dess naturtyper digitaliserades i hela kommunen och kommer att användas inför Naturvårdsplan.  Analys där biotopkonfigurationen av värdekärnor, suboptimala habitat, potentiella restaureringsobjekt etc. bedöms utifrån olika landskapsvariabler, t.ex. konnektivitet, areal, fragmenteringsgrad mm. Analysen möjliggör en samlad bedömning av de olika områdenas betydelse för naturvärdena.

Dela:
Relaterade referenser