Ecocom fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län att identifiera förutsättningarna för att söka medel från LIFE‐programmet med fokus på invasiva växtarter. I uppdraget ingick att identifiera vilken ingång som skulle vara lämpligast för att söka medel, LIFE NAT/BIO eller LIFE Preparatory Projects.
Vi identifierade också arter lämpliga att fokusera på och förslag på sökandepart i ansökan.

Invasiva växtarter är icke inhemska växtarter som genom sitt aggressiva spridningssätt hotar den ursprungliga floran eller faunan. Vissa invasiva växtarter är mer benägna att sprida sig genom infrastrukturen och fem arter pekas ut som särskilt problematiska: jättebalsamin, jätteloka, kanadensiskt gullris, parkslide och blomsterlupin. Förutom dessa arter är även vresros en invasivart som ofta tas upp som problematisk, men som inte lika tydligt använder infrastrukturen som spridningssätt.

Spridningen av invasiva arter hotar förutom skyddade naturområden även floran och faunan på artrika stationsområden och vägkanter. Hotet består främst i en utträngningseffekt, där den invasiva arten tränger undan den ursprungliga floran genom utskuggning. De invasiva växtarterna kan även hota biologisk mångfald på egna sätt.

Dela:
Relaterade referenser