Häckfågeltaxeringen av 21 områden i Göteborgs kommun genomfördes genom en kombinerad punkt- och linjetaxering och syftar till att ge data om fågelförekomst som ligger till grund för uppföljning av stadens lokala miljökvalitetsmål. Inventeringen genomfördes i biotoperna våtmark, jordbruksmark samt löv- och barrskog och insamlade data analyserades sedan med hjälp av indexmetoden TRIM som visar trender för fåglar som förekommer i ovan nämnda biotoper. Inventeringen av 21 områden i Göteborgs kommun 2017 visade på nedåtgående trender för fåglar som förekommer i skogsmark samt fåglar knutna till våtmarker. Fåglar i jordbrukslandskapet visade dock på en på en positiv utveckling i Göteborgs kommun där ett högre antal fåglar knutna till jordbruksmark noterades 2017 jämfört med 2015.
Under inventeringen påträffades en sjungande brandkronad kungsfågel vid Fridhems kyrkogård, vilken senare under sommaren konstaterades häcka. Detta var blott den andra häckningen av brandkronad kungsfågel i Göteborgs kommun genom alla tider.

Dela:
Relaterade referenser