Ecocom genomförde inventering av rovfåglar och lommar vid en planerad vindkraftsetablering i Ånge kommun. Inventeringen hade särskilt fokus på att utreda förekomsten av bivråk, fjällvråk och fiskgjuse inom och i anslutning till projektområdet.

Inventeringen lokaliserade bl a en tidigare okänd häckning av fjällvråk inom utredningsområdet.

Beställaren använder inventeringsresultatet som ett underlag till MKB i en kommande tillståndsansökan för vindkraftsanläggningen.

Dela:
Relaterade referenser