Under 2005 genomförde Jönköpings kommun en omfattande totalinventering av fågelfaunan under hela året, inom ramen för skötselprogrammet genomförde Ecocom en uppföljande revirkartering av de häckande fågelarterna i Rocksjöområdet under år 2017.

Inventeringen visade att fågelfaunan förändrats i flera avseenden sedan den föregående inventeringen, bl a hade 10 fågelarter försvunnit som revirhävdande medan 11 revirhävdande arter tillkommit sedan 2005. Förändringen i fågelfaunan bedöms både bero på storskaliga populationsförändringar, ändrad skötsel i delar av området samt mellanårsvariation.

Kommunen använder inventeringsrapporten i sitt fortsatta arbete med att vårda och utveckla naturreservatets värden och även för informationsspridning till boende i Jönköping

Dela:
Relaterade referenser