På uppdrag av Karlstad kommun genomförde vi år 2016 en inventering av fladdermöss i detaljplaneområde Jacobsberg.

Jacobsbergsområdet ligger direkt söder om centrala Karlstad på det gamla flygplatsområdet intill golfbanan. Området är spännande eftersom det är ett centralt beläget naturområde på en halvö i Klarälven. Inventeringen utfördes under både högsommar (juli) som är fladdermössens reproduktionstid och under hösten då fladdermössen förflyttar sig i landskapet och då andra arter kan påträffas än under reproduktionsperioden.

Vid inventeringen användes autoboxar och manuell inventering gjordes med handburen ultraljudsdetektor.

Vi genomförde inventeringen på 12 lokaler av vilka ungefär hälften låg inom planområdet och den andra hälften på utvalda lokaler utanför planområdet.

Vid inventeringen påträffade vi totalt 8 fladdermusarter. En ny art för länet, sydfladdermus, Eptesicus serotinus (EN), påträffades under inventeringen.

Dela:
Relaterade referenser