Alléer är värdefulla för många artgrupper.  En av de artgrupper som allér kan vara särskilt viktiga för är fladdermöss. Flera fladdermusarter väljer träd för koloniplats t ex i ek, bok och ask som är speciellt passande för fladdermöss. Fladdermössen föredrar företrädesvis gamla träd och gömmer sig i hål (hackspettshål eller röthål), i sprickor, i lös bark eller bakom klängväxter. I Sverige är 19 fladdermusarter påträffade av vilka 18 arter kan använda träd som koloniplats. Några använder träd året runt t ex barbastell, andra använder träd bara under sommaren (t ex fransfladdermus) eller i huvudsak under sommaren, men också ibland under vintern (t ex brunlångöra).

Innan eventuell avverkning av träd bör man identifiera viktiga strukturer på alléträd, som kan vara av betydelse för fladdermöss som viloplatser eller yngelkolonier under sommaren. Utifrån inventering och fältdata har ett index för varje träds lämplighet som koloniplats beräknats och bilder utgångspunkt för en rekommendation om vilka träd som är att betrakta som mer och mindre sannolika kolonilokaler för fladdermöss.

Dela:
Relaterade referenser