En flyttfågelstudie med hjälp av automatisk kameraövervakning (systemet DTBird) från gryning till skymning.

Inventeringen syftade till att belysa i vilken omfattning flyttande fåglar flög genom en planerad vindkraftsanläggning. Inventeringen fokuserade på förekomsten av trana, men samtliga arter noterades. Den rapport som Ecocom producerade utgjorde underlag i företagets MKB, miljökonsekvensbeskrivning.

Uppdraget omfattade installation av en DTBird-enhet på en tillfälligt monterad mast. Under studieperioden övervakades systemets funktion och inspelade fågelpassager artbestämdes. Efter avslutad fältstudie producerades en rapport

Tillståndsmyndigheten hade begärt en grundlig studie av flyttande fåglar, i första hand tranors, nyttjande av luftrummet ovan den planerade anläggningen.

Inventeringen använde systemet DTBird, automatisk kameraövervakning med triggerfunktion, för att samla in data. Det datorbaserade systemet innebar att data samlades in objektivt och med samma felmarginal från gryning till skymning under hela studieperioden.

Studien visade tydligt att tranor flög över det planerade projektområdet i mycket begränsad omfattning. Mängden övrig flyttfåglar var även den begränsad och bestod till mer än 50 % av artgrupperna trastar och duvor.

 

Dela:
Relaterade referenser