Vi inventerade varje örtbacke på insekter med fokus på pollensamlande och nektarsökande insekter. Kärlväxterna inventerade vi med fokus på 36 karaktärsarter*.

Inventeringen syftar dels till att uppdatera delar av Gävle kommuns Bevarandeprogram för örtbackar genom att inventera och följa upp de framtagna torrmarksväxterna enligt bevarandeprogrammet dels till att genomföra en fördjupad insektsinventering på samma örtbackar.

Målet med den fördjupade insektsinventeringen var att klarlägga örtbackarnas ekologiska status och inventeringsresultatet ligger till grund för eventuella förslag till justering av skötseln.

Insektsinventeringen genomförde vi med hjälp av två olika metoder för att erhålla så bra data som möjligt. De två metoderna som användes var humle- och dagfjärilsinventering med hjälp av linjetransekträkning och färgskålsinventering. (Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning med undersökningstypen dagaktiva fjärilar.)

Kärlväxtinventeringen har fokuserat på de 36 karaktärsarter* som framtagits i bevarandeprogrammet. Förekomst/icke förekomst har noterats för de utvalda karaktärsarterna.

*Karaktärsarterna är:

Backglim, Silene nutans
Kungsmynta, Origanum vulgare
Backklöver (NT), Trifolium montanum
Knölklocka, Campanula rapunculoides
Backlök, Allium oleraceum
Luddhavre, Arrhenatherum pubescens
Backsmörblomma (NT), Ranuculus polyanthemos
Lundtrav, Arabis hirsuta
Berggröe, Poa compressa
Oxbär, Cotoneaster scandinavicus
Blodnäva (L), Geranium sanguineum
Rödklint, Centaurea jacea
Brudbröd, Filipendula vulgaris
Slåtterfibbla (VU), Hypochaeris maculata
Darrgräs, Briza media
Småborre, Agrimonia eupatoria
Femfingerört, Potentilla argentea
Småfingerört (L), Potentilla tabernaemontani
Flentimotej (L), Phleum phleoides
Solvända (NT), Helianthemum nummularium
Fårsvingel, Festuca ovina
Spåtistel (L), Carlina vulgaris
Fältmalört (L), Artemisia campestris
Stor blåklocka, Campanula persicifolia
Getrams, Polygonatum odoratum
Svartkämpar, Plantago lanceolata
Gullviva, Primula veris
Säfferot (L), Seseli libanotis
Gulmåra, Galium verum
Vårarv (L), Cerastium semidecandrum
Harmynta, Satureja acinos
Vårstarr, Carex caryophyllea
Klasefibbla (NT), Crepis praemorsa
Väddklint, Centaurea scabiosa
Knölsmörblomma, Ranunculus bulbosus
Ängshavre, Arrhenatherum pratense

Dela:
Relaterade referenser