Inventering av vandringsstråk och lekvatten för groddjur (vanlig groda Rana temporaria, åkergroda Rana arvalis, vanlig padda, Bufo bufo, mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris, större vattensalamander, Triturus cristatus) längs väg 77 från länsgränsen till E18. Inventering av lekvatten och groddjurshabitat också vid de tänkta vägsträckorna runt Rimbo.

Inventeringen koncentrerades till vattensamlingar inom 500 meter från vägbanan eller den tänkta vägdragningen. Vi inventerade alla vattensamlingar på spelande groddjur och där lek påträffades undersökte vi närområdet på lämpliga landhabitat för groddjuren.

Syftet var att klargöra möjliga konflikter mellan groddjur och de tänkta vägsträckorna, men även utreda om konflikter fanns kring den befintliga vägen.

Inventeringen genomfördes med hjälp av visuell observation med lampa nattetid tillsammans med sök efter romklumpar i vattensamlingarna.

Inventeringen noterade fyra möjliga konfliktpunkter längs väg 77 och de tänkta vägsträckorna. Förslag på vidare utredningar har lagts fram till Trafikverket.

 

 

Dela:
Relaterade referenser