Inom ramen för inventeringen av hackspettar i Varbergs tätort, inventerades grönområdet Brunnsbergsskogen samt ett grönområde beläget nära Stenåsa industriområde. Samtliga arter av hackspettar noterades och totalt påträffades tre arter, gröngöling, mindre hackspett och större hackspett. Vidare gjordes en bedömning av konsekvenser för hackspettar utifrån det trafikförslag som Varbergs kommun tagit fram. Rekommendationer för hur grönområdena vid Brunnsberg och Stenåsa bör skötas för att vara fortsatt attraktiva för hackspettar presenterades också. Inventeringsresultatet tydliggjordes med hjälp av kartor som skapades i ArcMap (GIS).

Dela:
Relaterade referenser