Rapporten ”Invasiva arter i infrastruktur” är en kunskapssammanfattning om de mest problematiska arterna i svensk transportinfrastruktur som blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, kanadensiskt gullris och parkslide. I rapporten diskuteras också de problem som arterna orsakar och vilka möjligheter det finns att minska dem i Sverige.

Några av rapportens viktigaste slutsatser:

  • Blomsterlupin är ett av de allvarligaste hoten mot infrastrukturbiotoper i vissa landskap i Sverige, medan övriga studerade arter kan utgöra hot mer lokalt. Flera av arterna riskerar sprida sig även till andra miljöer i landskapet.
  • En nationell svartlista för Sverige över invasiva arter behövs, som också gör skillnad mellan olika kategorier av problematiska arter.
  • Listan är bra om den är juridiskt bindande men även en lista som inte är det kan ge god effekt (jämför med rödlistan).
  • Mer samordning mellan svenska myndigheter behövs, och koordinerande arbete av en myndighet bör prioriteras.
  • En nationell portal och hemsida med lättillgänglig information om alla invasiva arter bör skapas, och riktade informationsinsatser göras för vissa arter, exempelvis blomsterlupin.
  • Trafikverket behöver en strategi för hotbedömning, prioritering och åtgärder. Det kräver att vissa avgörande kunskapsluckor fylls, beträffande arternas spridning (spontant och med människans medvetna eller omedvetna hjälp), och reaktion på skötsel- och bekämpningsåtgärder.

Dela:
Relaterade referenser