I samband med att Strängnäs kommun tog fram en ny detaljplan för området vid Södra Årby fick vi i uppdrag att undersöka hur fladdermössen i naturreservatet Gripsholms hjorthage skulle påverkas av en exploatering vid Södra Årby. I uppdraget ingick också att undersöka vilka fladdermusarter som förekommer i Södra Årby, vilka fladdermusarter som har kolonier i Södra Årby, samt hur viktigt Södra Årby är för fladdermössen ur ett landskapsperspektiv.

Vi utförde inledningsvis en förstudie för att identifiera potentiellt värdefulla områden, vilka vi sedan inventerade i fält. Vid inventeringen gjorde vi tre fältbesök. Inventeringen utfördes genom en kombination av automatisk registrering av fladdermöss med autoboxar, manuell fladdermusinventering och kolonikontroll. Sex fladdermusarter påträffades vid inventeringen. Området vid Södra Årby bedömdes inte hysa högre värden för fladdermöss jämfört med det omgivande landskapet.

Vid inventeringen påträffade vi 6 fladdermuarter: nordfladdermus Eptesicus nilssonii, större brunfladdermus Nyctalus noctula, dvärgpipistrell Pipistrellus pygmeus, trollpipistrell Pipistrellus nathusii, brunlångöra Plecotus auritus och vattenfladdermus Myotis daubentonii.

Vi observerade inga kolonier vid inventeringen. Södra Årby bedömdes inte ha högre värden för fladdermöss än det omgivande landskapet, även om vissa värden förekommer. Det är troligare att Södra Årby utgör att komplement för fladdermöss som annars födosöker i barrskogen norr om området, än att fladdermöss från Gripsholms hjorthage skulle utnyttja området i större utsträckning.

Dela:
Relaterade referenser