En inventering av halsbandsflugsnappare inom LIFE-projektet LifeELMIAS (LIFE12 NAT/001139) i samråd med Länsstyrelsen på Gotland och på uppdrag av Skogsstyrelsen. Vi gjorde inventeringen i 23 Natura2000-områden på Gotland, med fyra besök i varje område.
Metodiken som vi använde var en förenklad revirkatering, enligt manual för uppföljning i skyddade områden, Skyddsvärda fåglar. Därefter valde vi ut tio områden för en fördjupad kartering.

Halsbandsflugsnapparen är en mycket vanlig art på Gotland, vilket framkommer tydligt i inventeringen. Revir av arten påträffades i samtliga inventerade områden, om än i olika stor omfattning.

Noterbart i karteringen var att halsbandsflugsnapparen påträffades hävda revir även i traditionellt sett olämpliga biotoper, såsom gammal barrskog. Förutsättningen var dock att det fanns någon form av lövinslag på platsen.

 

Dela:
Relaterade referenser