Under 2017 genomfördes en inventering av vedlevande skalbaggar, steklar, flugor, kärlväxter och kryptogamer vid Rönnåsen i Ockelbo kommun. Syftet med inventeringen var att samla in data kring naturvårdsintressanta arter i området inför ett eventuellt bildande av naturreservat. Eftersök av kärlväxter, kryptogamer och insektsgnag skedde med riktade sök. Utöver manuellt eftersök användes fönsterfällor samt färgskålar för att detektera vedlevande insekter.

Området består främst av äldre barrskog, en storblockig rasbrant löper längs åsen och i detta område finns gott om död ved. Flera vedlevande skalbaggsarter påträffades i inventeringen, exempelvis signalarterna Thomsons trägnagare, Anobium thomsoni, vågbandad barkbock, Semanotus undatus och Bronshjon, Callidium coriaceum.

Under inventeringen påträffades flera rödlistade kryptogamer exempelvis taggsvampar från släktena Hydnellum och Phellodon, gropticka, Postia guttulata samt garnlav, Alectoria sarmentosa och violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana.

Dela:
Relaterade referenser