Inventeringen syftade till att undersöka om sandödla, Lacerta agilis, finns i den kustnära delen av Västra Götalands län, och att få en bild av förutsättningarna för sandödla att fortleva och reproducera sig i det här området.

I inventeringen ingick även att undersöka om sandödla gick att återfinna på tidigare rapporterade lokaler, framförallt i inlandet, samt att bedöma lokalernas potential att hysa sandödlor och om åtgärder behövde vidtas för att gynna sandödlor på lokalen.

Inventeringen omfattade en fjärranalys för utsök av nya  potentiella lokaler för sandödla samt undersökning i fält av nya och tidigare fyndlokaler.

Totalt undersökte vi 38 lokaler i fält.

Vi påträffade sandödla på ett fåtal lokaler under inventeringen, framförallt i inlandslokaler.

Dela:
Relaterade referenser