Norrtälje kommun vill utreda om de dammar som angränsar till Sika industriområde tillsammans med de nyanlagda dagvattendammarna i industriområdet används av större vattensalamander. Det är av stor vikt för artens bevarandestatus i trakten. Under inventeringen använde vi oss av Naturvårdsverkets metoder för större vattensalamander, dvs visuell inventering, flaskfällor för adulta individer och larver samt håvning med z-svep efter larver.

Dela:
Relaterade referenser