I Västmanland har den rödlistade dagfjärilen Phengaris arion svartfläckig blåvinge enbart påträffats vid Hornåsen under 2008. Denna inventering är en del i länsstyrelsens arbete med uppföljning av skyddade område och åtgärdsprogram för hotade arter. Inventeringsresultaten ska i förlängningen kunna ge information om artens förekomst i länet.

Dela:
Relaterade referenser