I projektet upprättade vi en skötselplan för den rödlistade hopprätvingen trumgräshoppa, Psophus stridulus, i området Långenabben-Sibbaboda i Karlskrona kommun, Blekinge län.

Inventeringen syftade till att dokumentera och beskriva inventeringsområdet Långenabben-Sibbaboda och föreslå restaureringsåtgärder som ska gynna trumgräshoppans fortsatta förekomst och spridning i området.

Området Långenabben-Sibbaboda är beläget alldeles innanför kustbandet i östra Blekinge, Karlskrona kommun. Det är ett långsmalt område som löper längs en väg och ligger på en åsrygg bestående av mycket finkornig sand och som karaktäriseras av torrare mark med blandad lövskog, men har även inslag av öppen solexponerad mark med torrbackar där tall och ek är de dominerande trädslagen.

I inventeringen identifierade vi kärnområden för att synliggöra de områden som är prioriterade. Vi föreslog också åtgärder för att underlätta ett utbyte mellan dessa områden.

Dela:
Relaterade referenser