År 2016 genomförde Ecocom en inventering av flera olika organismgrupper vid Såtenäs garnison beläget i den södra delen av Vänern. 2017 års inventering var en komplettering av den som utfördes 2016 och fokuserade på vedlevande insekter på ek och lind på två lokaler inom området. Fönsterfällor placerades på båda dellokalerna som bestod av en ekbacke med äldre grova ekar vid gården Busstorp och en allé bestående av gamla håliga lindar och almar nära Såtenäs Herrgård mitt inne på området.

En rad naturvårdsintressanta och rödlistade arter återfanns i inventeringen. Exempelvis kan viveln Phloeophagus turbatus, knäpparen kardinalfärgad rödbock, Ampedus cardinalis, mindre svampklobagge, Mycetochara humeralis och matt blombagge, Ischnomera cinerascens nämnas. Alla fyra arterna är beroende av död ved i anslutning till äldre lövträdsmiljöer och de är samtliga placerade i kategorin Nära hotad i rödlistan.

Dela:
Relaterade referenser