Under 2017 inventerades två områden i Lomma kommun, Pråmlyckan och Kustdammarna. Uppdragen var beställda av Lomma kommun där inventeringarna syftade till att vara underlag för bildande av naturreservat. I uppdraget utfördes inventering av fågel och groddjur samt naturvärdesinventering med fokus på kärlväxter. Under naturvärdesinventeringen beskrevs och karterades Pråmlyckan samt Kustdammarna där områden med naturvärden identifierades.

Inventeringsmetodiken som användes var naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS199000:2014), revirkartering av fåglar och groddjuren inventerades enligt Naturvårdsverkets metod för inventering och övervakning av större vattensalamander.

Under inventeringen av Kustdammarna, som är en viktig fågellokal, noterades b.la tre rödlistade arter med revir: ejder (VU), sävsparv (VU) och backsvala (NT). Även pungmes (EN) noterades i området men uppehåller sig troligtvis inte här. Utöver fåglarna noterades även naturvårdsarterna ätlig groda, vanlig padda och piggtistel (NT). Vid Pråmlyckan noterades naturvårdsarter som kungsfågel (VU), vanlig groda, mindre vattensalamander, snok, ätlig groda, piggtistel (NT), rostticka, blek lekania, ängsnycklar, majnycklar (NT), naverlönn (CR), krissla, murgröna, lundalm (CR), skogsalm (CR), ask (EN).

Dela:
Relaterade referenser