Hansta motorbana har en hög diversitet av arter bland gaddsteklar och fjärilar. Flera naturvårdsarter är knutna till varma och sandiga miljöer. Ett antal arter påträffades även i de solbelysta lövbrynen.

Uppdraget omfattade studier av insekter med hjälp av färgskålar på marken, fönsterfällor på utvalda träd och frihåvning i form av riktade sök efter naturvårdsarter. Viktiga pollen- och nektarväxter noterades och strukturer som är viktiga som boplatser registrerades. En av slutsatserna i uppdraget var att motorbanans verksamhet skapar och underhåller förutsättningar för höga naturvärden bland gaddsteklar och fjärilar. Den öppna sanden, slåttern av kringytor, samt röjning och plockhuggning av brynen är en skötsel som gynnar en rad arter bland både växter och insekter.

Bland de arter som hittades fanns de rödlistade arterna: liten bastardsvärmare, svartpälsbi, reliktbock och fibblesandbi. Andra intressanta arter var: småfibblebi, smalfibblebi, haghumla, långhornsbi, väggbi, prickpansarbi, lysingbi, laduvedgeting, ekvedgeting, takvedgeting, guldsteklarna Chrysis terminata, Chrysis angustula och Pseudomalus violaceus, rovsteklarna Lestica clypeatus och Nysson trimaculatus.

 

Dela:
Relaterade referenser