På uppdrag av Malmö stad utfördes en kärlväxtinventering vid Elisedal för att kartlägga områdets naturvärden som grund till ett fortsatt planarbete. Området dominerades av jordbruksmark och öppen gräsyta med klippta gräsmattor. En stor del av området var igenväxta ytor och en del ruderatmark.

Inventeringsmetodiken som användes var en totalinventering av kärlväxter där alla arter identifierades och noterades. En grov uppdelning av naturtyper gjordes även. Bedömning av naturvärden kopplades till kärväxtfloran med fokus på naturvårdsarter och blommande arter med särskild betydelse för insektsfaunan.

Vid förstudien framkom det att piggtistel (NT) har tidigare noterats i området, vilken återfanns på flera ställen vid fältinventeringen. Även sommarfibbla (NT), ask (EN) och majnycklar (NT) påträffades.

I rapporten lämnades även rekommendationer på hur man kan bibehålla eller öka naturvärdet i utpekade områden, där återkommande och regelbunden störning spelar en central roll.

Dela:
Relaterade referenser