I uppdraget gjorde vi en kartläggning av viktiga habitat av fetörtsblåvinge, Scolitantides orion, på norska även kallad klippeblåvinge, i området Åssö och Dypvåg i Sydnorge. Vi upprättade också en plan för skötseln inom området och värderade områdenas lämplighet som fetörtsblåvingehabitat.
Metoden var en detaljinventering med hänsyn till lämpliga habitat för fetörtsblåvinge med kärlväxten kärleksört i solöppet läge. Hela området fjärrkarterades till mindre ytor efter lämplighet som äggläggningsområden för fetörtsblåvinge.
Utanför det ekologiska funktionsområdet har delar av Risör, Åssö, Kilsund och Torskebergstranda vid Laget fjärrkarterats med avsikt att ta fram nya lämpliga biotoper för fetörtsblåvinge, såsom sydvända berghällar med hög solinstrålning och sparsam vegetation.
Vi undersökte alla framkarterade ytor från båt där vi räknade all observerad kärleksört och besökte de ytor som ansågs vara värdefulla habitat för fjärilen på land. De värdefulla habitaten koordinatsattes och alla stänglar av kärleksört räknades samtidigt som vi noterade de kärlväxter som gick att artbestämma. En skötselplan togs fram för varje besökt område.
Dela:
Relaterade referenser