Skellefteå Kraft har tagit ett beslut att genomföra en hållbar avveckling av torvverksamheten. Ecocom fick i uppdrag att genomföra en litteraturstudie över vilken klimatpåverkan olika efterbehandlingsmetoder har. Resultatet skulle baseras på peer-review granskad litteratur. Under den tid dikena finns kvar och täkten ligger öppen sker ett läckage av koldioxid, som medför en klimatpåverkan som är högre än den klimatpåverkan som sker vid blöt blocktorvsproduktion där utvinning och restaurering sker samtidigt utan torrläggning.

Studien visar att det kan ta en lång tid lång tid innan en restaurerad myr som skapas vid efterbehandlingen blir en kolsänka, eftersom höjningen av vattennivån resulterar i ett stort metangasutsläpp. Dock var läckaget från de restaurerade torvtäkterna jämförbart med läckaget från de naturliga referensmyrarna, och det är tydligt att utsläppen sjunker kraftigt efter restaurering jämfört med under tiden området är dikat och öppet.

Ett oväntat resultat var även att skogsproduktion på utdikad torvmark har ett nettoupptag av kol från atmosfären trots antagandet baserat på undersökningar av kolets flöden i träindustrin som pekar på att 92% av allt kol i träden återförs till atmosfären 10 år efter avverkning, och endast 8 % av kolet långtidslagras i träprodukter.

Rapporten visar på att det finns konflikter mellan vilka efterbehandlingsmetoder som är mest lämpade ur klimatsynpunkt jämfört med vilka efterbehandlingsmetoder som är mest lämpade för bevarandet av biologisk mångfald.

Bilderna är tagna av Wiktor Kotowski.

Dela:
Relaterade referenser