Under sommaren 2017 inventerade Ecocom 12 lokaler i Västra Götalands län, där det sedan tidigare finns uppgifter om fynd av läderbagge. Inventeringen genomfördes genom levandefångst av frispringande läderbaggar med hjälp av fall- och feromonfällor samt genom frisök. Totalt användes 36 fall- och 36 feromonfällor som tillverkades specifikt för denna inventering. Fallfällor grävdes ner i mulm inne i håligheter i grova lövträd och feromonfällor hängdes upp i grova lövträd med håligheter. Frisök genomfördes under två timmar på samtliga lokaler. Inventeringen resulterade i fynd som visar på förekomst av läderbagge på 9 av 12 lokaler. Spillning och fragment från läderbagge registrerades och för de 12 lokalerna föreslogs skötselåtgärder som syftar till att gynna läderbaggens fortsatta uppträdande och spridning på lokalerna. Utöver läderbagge, noterades också övriga naturvårdsarter som påträffades under inventeringen. Inventeringen uppmärksammades av både lokala och regionala media, vilket resulterade i ett ökat intresse från allmänheten.

Dela:
Relaterade referenser