Ecocom AB har under sommaren 2017 på uppdrag av Linköpings kommun utfört landskapsekologisk analys inför utbyggnad av den nya stadsdelen Djurgården för lokalisering av aktuellt område. Djurgården är beläget i närheten av Natura 2000-området Tinnerö eklandskap, som till stor del överensstämmer med avgränsningen för naturreservatet Tinnerö eklandskap kultur och natur.

Uppdraget består i att ta fram ett kunskapsunderlag i form av en landskapsekologisk analys och en konsekvensbeskrivning av kommunens utbyggnadsförslag ur ett Natura 2000 perspektiv. Materialet ska kunna ligga till grund för länsstyrelsens prövning av tillåtligheten med avseende på Natura 2000 för detaljplaner för utbyggnaden av stadsdelen Djurgården.

Landskapsanalysen blir att på artnivå göra en landskapsanalys på arternas spridning och hur de interagerar med landskapet med focus på Läderbaggen (Osmoderma eremita).

Dela:
Relaterade referenser