På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har vi utfört en miljöövervakning av den rödlistade arten mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne, på tre kända lokaler i Norrtälje kommun. Uppdraget är ett led i Länsstyrelsens arbete med hotade arter.

Rapportens syfte är att presentera resultatet av en uppföljande inventering av mnemosynefjäril under dess flygperiod och fastställa statusen på de idag kända förekomstlokalerna Lötaholmen, Trollskär och den utplanterade lokalen Järsö inom Norrtälje kommun. Inventeringsresultatet ligger även till grund för biogeografisk uppföljning av hotade arter som leds av Lunds universitet. I uppdraget genomfördes andra årets miljöövervakning enligt biogeografisk uppföljning på de kända lokalerna i Stockholms län.

Inventeringen utförs genom svensk dagfjärilsövervaknings metod linjetransekträkning med tillägget enartslinga på tre lokaler i länet.

Dela:
Relaterade referenser