Syftet med övervakningen är att förbättra kunskapsläget om gaddsteklar i Västra Götalands län där miljöövervakningens fokus är gaddsteklarnas utbredning och artsammansättning och därmed lägga grunden till övervakning av gaddsteklar i länet. Syftet med övervakningen är att få en översiktlig bild av situationen i hela länet.

Studien omfattade inventering av 19 lokaler där det ingått 15 slumpvis valda ekorutor och inventering av ytterligare 3 lokaler i Göteborg med fast placering, och 1 lokal på Koster. Vid inventeringen har färgskålar och 500-metoden/observatörsslingor använts.

Totalt påträffades 168 antal arter fördelat på 3670 individer under inventeringen 2016 av vilka jordhumlor Bombus lucorum coll. och ängshumla Bombus pratorum var de mest individrika arterna. Under inventeringen av pollinatörsslingorna hittade vi totalt tre rödlistade arter; violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe (NT), vickerglasvinge Bembecia ichneumoniformis (NT) och allmän bastardsvärmare Zygaena filipenduluae (NT).

 

Dela:
Relaterade referenser