Vi genomförde en inventering av kärlväxter, naturvärden och rekreationsvärden i gräsytor i naturreservaten Flaten och Nacka, Stockholms stad under 2016. Reservaten är väl nyttjade och populära tätortsnära områden för naturupplevelser och friluftsliv. I uppdraget ingick att för varje delområde bedöma vilken skötsel som kan bidra till att öka naturvärden och vilka åtgärder som kan öka möjligheterna till rekreation.

Inventeringarna och analyserna låg till grund för en detaljerad skötselplan för gräsmarker för de bägge områdena. De skötselförslag som vi föreslog gynnar både biologisk mångfald och rekreation, samtidigt som de också synliggör de kulturhistoriska värdena på platsen.

Inför inventeringen tog vi fram ett inventeringsprotokoll för beskrivning och dokumentation av de olika gräsytorna. Varje biotop klassades i sammanlagt 13 olika typer. Strukturer som död ved, bryn, buskar, boplatser för insekter m.m. beskrevs.

Många av ytorna har också inventerats på förekomst av vissa specifika arter Tre olika huvudtyper av skötsel diskuterades bland förslagen: slåtter (med eller utan upptag), bete och gräsklippning. Dessutom gav vi förslag på skötsel av träd- och buskskikt samt åtgärder för att t.ex. gynna insektslivet.
Dela:
Relaterade referenser