Ecocom utförde naturvärdesinventering med fördjupade artinventeringar av fladdermöss, fåglar och insekter vid Länna 2017, på uppdrag av Holmen energi AB.

Naturvärdesinventering utfördes enligt SIS-standard. Fladdermusinventering genom artkartering med hjälp av autoboxar och manuell inventering. Fågelinventering utfördes genom förenklad revirkartering. I insektsinventeringen användes fönsterfällor. Sex naturvärdesobjekt identifierades vid inventeringen. Naturvärdesobjekten utgjordes av äldre blandbarrskog, hällmarkstallskog och ädellövskog.

Flera rödlistade arter påträffades, bland annat klubbhornsbaggen Batrisodes hubenthali, gropig brunbagge, ekticka, tallticka, lunglav och rödbrun blekspik.

Dela:
Relaterade referenser