Ecocom AB har 2017 på uppdrag av Nacka kommun, utfört en naturvärdesinventering enligt svensk standard SS 199000: 2014 med tilläggen naturvärdesklass 4 och detaljerad redovisning av artförekomst. En inventering av skyddsvärda träd utfördes också i samband naturvärdesinventeringen.

Inventeringsområdet är beläget i de östra delarna av Nacka kommun, väster om Finntorp och öster om Alphyddan. Området är stadsnära och omges av bebyggelse eller större vägar på alla sidor, även om flera grönområden finns i närheten.

Tre naturvärdesobjekt identifierades i inventeringsområdet, samtliga med högt naturvärde, klass 2. Naturvärdena i området är i huvudsak knutna till gamla ekar, tallar och askar. De rödlistade arterna tallticka och ekticka påträffades i området.

Dela:
Relaterade referenser