Ecocom AB har 2017 på uppdrag av Wind4shore AB, utfört en naturvärdesinventering enligt svensk standard SS 199000: 2014 med tillägget detaljerad redovisning av artförekomst vid Vikbolandet i Norrköpings kommun.

Inventeringsområdet är ej sammanhängande utan utgörs av de olika områdena kring de 12 verksplaceringarna. Barrskog, både yngre och äldre, hyggen och åker är de biotoper som dominerar i inventeringsområdet. Även enstaka betesmarker förekommer, både igenväxande och hävdade, liksom mindre myrpartier, vattendrag och sumpskogar.

Dela:
Relaterade referenser